متر ستانلس ستيل - شامل نقطة ضباب

متر ستانلس ستيل - شامل نقطة ضباب