عامود ضباب حديد مزود بانارة بطول 2 متر 6 نزل

عامود ضباب حديد مزود بانارة بطول 2 متر 6 نزل